Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, us informem que les dades personals que pugueu facilitar durant l’ús del web https://putxet.cat/ (d’ara endavant “la Web”) seran tractats en qualitat de Responsable del tractament per la Centre Residencial Putxet (d’ara endavant, “PUTXET”), amb CIF: XXXXXXXX i Seu a C/. de Roca i Batlle, 31 – 08023 Barcelona.

Podreu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del PUTXETa través del Correu electrònic: residencia@putxet.cat.

Esteu obligat a facilitar dades personals?

La visita a la Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. Tot i això, l’ús d’alguns dels serveis disponibles a la Web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin als diferents formularis de la Web són les necessàries per prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que es puguin prestar de manera òptima aquests serveis.

Amb quina finalitat tractarà PUTXET les dades personals de l’usuari?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del Lloc Web seran tractades per PUTXET d’acord amb les finalitats següents:

Les dades personals no es fan servir en tractaments automatitzats per a l’elaboració de perfils ni se’n fan transferències internacionals.

Durant quant de temps tractarà PUTXET les dades personals?

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, una vegada finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

El període de conservació de les dades relatives a queixes i suggeriments serà de cinc anys i durant el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del tractament de les dades.

Les dades relatives a l’enviament de comunicacions de caràcter institucional es conservaran fins que s’oposi al tractament per a la finalitat descrita. En cas d’oposar-se, les vostres dades únicament seran mantingudes només a l’efecte de garantir la seva exclusió en tot moment de les notificacions.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de PUTXET s’empara en la sol·licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si escau, en el consentiment que se us sol·liciti per a finalitats determinades , i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades no seran cedides a tercers.

Quina responsabilitat té l’usuari?

L’Usuari serà responsable que les dades que faciliti a PUTXET siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i haurà de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça de PUTXET o mitjançant correu electrònic residencia@putxet.cat, amb la Referència “Protecció de Dades ”, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les vostres dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
  • Obtenir de PUTXET la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es) quan l’interessat consideri que PUTXET ha vulnerat els drets que són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

PUTXET tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privadesa?

PUTXET es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la posada en pràctica.